Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwerstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

 

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w wyniku wysłanego przez Panią/Pana zapytania, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (podjęcia działań przed zawarciem umowy, wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest nawiązanie kontaktu z klientem lub potencjalnym klientem, bądź udzielenie odpowiedzi osobie zainteresowanej),

 

3)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub:

–        podmioty uczestniczące w realizacji umowy,

–        zewnętrzne firmy zajmująca się obsługą informatyczną Spółki oraz dostawcy systemów informatycznych

 

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora,

 

5)      Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata, w tym tajemnicy zawodowej
i zakazu konfliktu interesów

 

6)      Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu, podjęcia działań przed zawarciem umowy lub jej realizacji.