Zgłoszenie zbycia / nabycia pojazdu – analiza prawna.

Czy konieczna jest rejestracja samochodu w świetle nowych przepisów, czy wystarczy zgłoszenie kupna ? Czy konieczne jest zgłoszenie pojazdu nieposiadającego ciągłości umów ? Jakie dokumenty załączyć ? Dlaczego niektóre wydziały komunikacji błędnie interpretują obowiązujące przepisy?

Podstawą  prawną zgłoszenia jest art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110), który stanowi, że zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Zgłaszając nabycie pojazdu, kupujący nie musi udowadniać faktu, że zakupiony przez niego pojazd posiada ciągłość umów, gdyż dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu wymagane są wyłącznie do rejestracji. Oświadcza więc on wyłącznie o jego zbyciu lub nabyciu. Warto podkreślić tutaj fakt, że przedstawienie chociażby zdjęcia ostatnio zawartej umowy kupna-sprzedaży spełnienia zadość wymaganiom obowiązku zgłoszenia pojazdu, co potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury na stronie www.gov.pl.  Rejestracja pojazdu, a zgłoszenie jego zbycia lub nabycia nie jest tożsame, ponieważ przedstawiając wyłącznie kopię dokumentu przeniesienia prawa własności pojazdu nie można byłoby go zarejestrować. Zgłoszenie zbycia lub nabycia ma charakter porządkowy, natomiast do przerejestrowania pojazdu potrzebne są oryginały dokumentów, bądź ich poświadczone kopię notarialne. Warto wskazać, również, że Art. 78 ust. 2 pkt.1  Ustawy Prawo o ruchu drogowym, mówi jedynie, że właściciel jest obowiązany jest zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, nie precyzuje on jednak w jaki sposób ma to zrobić.  Błędna jest natomiast interpretacja w/w przepisu przez niektóre wydziały komunikacji, jakoby zawiadamiający sprzedaż lub zakup pojazdu był obowiązany udowodnić, iż nabyty pojazd nie posiada  wady prawnej w postaci braku ciągłości umów. Osoba nabywająca w ten sposób samochód również obowiązana jest zawiadomić o jego nabyciu, mimo iż w świetle obowiązujących przepisów pozbawiony on jest do prawa rejestracji. Dobrą praktyką jest wysuwanie swoich tez na podstawie wyroków Sądów. Do 2021 roku, nabyte i zbyte pojazdy należało zgłaszać do Wydziału Komunikacji według właściwości miejscowej, natomiast Zgodnie z Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 r. o sygn. akt I OW 97/20 zawiadomienia zbycia i nabycia należy dokonać wobec organu, który dokonał rejestracji, a nie jak dotychczas zgodnie z miejscem zamieszkania/siedziby wnioskodawcy. Warto zaznaczyć, że na podstawie art. 65 Dz.U.2020.0.256 t.j. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Wydział Komunikacji obowiązany jest do przekazania sprawy Organowi właściwemu. Kupujący nie odpowiada za architekturę programu CEPIK 2.0 i trudności związane z zarejestrowaniem zbycia lub nabycia, a opiera się jedynie na przepisach prawa. Jeżeli Starostwo chciałoby poznać wcześniejszych właścicieli pojazdów w celu analizy dotrzymania terminów, może zawsze wezwać ostatniego właściciela z dowodu rejestracyjnego do wskazania na kogo przeniósł własność przedmiotowego pojazdu.

W świetle obowiązującego art. 78 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602) wraz z przeniesieniem własności pojazdu, zbywający przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne, bowiem wszystkie te przynależności (łącznie) są niezbędne do przerejestrowania pojazdu.

Ponadto, w świetle ust. 2 powołanego przepisu, w związku ze zmianami obowiązującymi od stycznia 2021 roku, zbywca pojazdu jest obowiązany zawiadomić wydział komunikacji urzędu właściwego miejsca zamieszkania w terminie 30 dni o dokonanym zbyciu pojazdu.

Celem dokonania zgłoszenia należy przedstawić w odpowiednim urzędzie dane pojazdu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazać nabywcę pojazdu oraz przedstawić skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu. Wszystkie te informacje, pozwalają na ustalenie stanu faktycznego przeniesienia własności pojazdu.

Trzeba podkreślić, że obowiązek, o którym mowa powyżej  ma charakter porządkowy. Nie ma on wpływu na skuteczność zawartej umowy przenoszącej prawo własności pojazdu ( tak WSA z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 8.5.2014 r. w sprawie o sygnaturze II SA/Go 237/14).
Należy zaznaczyć, że  istotne dla ustalenia aktualnego stanu własności pojazdu ma jedynie ostatnia zawarta umowa kupna-sprzedaży pojazdu. Pozwala ona wykazać przeniesienie prawa własności pomiędzy ostatnim i nowym właścicielem pojazdu. To postępowanie, nie służy ustaleniu pierwotnego stanu własności. W świetle obowiązujących przepisów, każdorazowo zbywca i nabywca mają obowiązek poinformować właściwy urząd o dokonanej zmianie własności pojazdu. Oznacza to, że nie można obciążać (aktualnego zbywcy lub nabywcy pojazdu) obowiązkiem ustalenia wstecznego stanu prawnego, ponieważ są to informacje, którymi powinien dysponować właściwy urząd.
Na marginesie wskazuję, że w internetowym serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (pod adresem strony internetowej  www.gov.pl) Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło listę dokumentów koniecznych do zgłoszenia zbycia pojazdu wskazując, że  przedstawienie chociażby zdjęcia ostatnio zawartej umowy kupna-sprzedaży spełnienia zadość wymaganiom obowiązku zgłoszenia pojazdu. Jest to informacja, która pozwala odtworzyć aktualny stan faktyczny i prawny przedmiotowego pojazdu, co spełnia założony porządkowy charakter regulacji.

PONIŻEJ MOŻESZ POBRAĆ WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU:

Oznaczone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.