Współpraca handlowa z podmiotem zagranicznym – niższe CŁO

Kontrahenci z zagranicy kupujący części samochodowe w Polsce pochodzące z demontażu (wyłącznie z legalnie działających Stacji Demontażu Pojazdów) Mogą płacić niższe cło w przypadku wywozu zakupionych produktów do swojego ojczystego kraju. Wystarczy podpisać z nami umowę handlową o współpracy.

Poniżej prezentujemy typowy wzór umowy.

Иностранные подрядчики, которые покупают автомобильные запчасти в результате разборки в Польше (только у легально действующих станций разборки автомобилей), могут платить более низкую пошлину, когда приобретенные продукты экспортируются в их родную страну. Просто подпишите договор о коммерческом сотрудничестве с нами

Rozbiórka, Części samochodowe w Polsce. Tanie części z Autoszrotu.
 
 UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ
 POMIĘDZY POLSKIM A ZAGRANICZNYM KONTRAHENTEM
  
 Zawarta dnia  …………………… roku w Białymstoku pomiędzy:
 Spółką prawa polskiego - „UNIWERSTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku przy ul. Popiełuszki 113, posiadającą numer NIP: 9662110494,   REGON: 366757544,   KRS: 0000784423,   BDO: 000011751 reprezentowaną przez Zarząd Komplementariusza:
 - Prezesa zarządu komplementariusza Grzegorza Leszczyńskiego
 - Wiceprezesa zarządu komplementariusza Radosława Niebrzydowskiego, 
 zwanej w dalszej części umowy dostawcą lub sprzedawcą, a
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  
 POSTANOWIENIA UMOWY:
 § 1
 Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków sprzedaży kontrahentowi produktów zakupionych u dostawcy oraz ich dalsza sprzedaż na terenie kraju zamieszkania kontrahenta.
  
 § 2
 Dostawca zaświadcza, że jest podmiotem profesjonalnym, prowadzącym Stację Demontażu Pojazdów wycofanych z eksploatacji, zajmujący się legalną sprzedażą części samochodowych pochodzących z ich demontażu. 
 § 3
 Dostawca oświadcza iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
  
 § 4
 Zasady zwrotu podatku TAX FREE
 Podatek PODRÓŻNEMU może być zwrócony przez SPRZEDAWCĘ w placówce handlowej, w której nastąpił zakup towaru lub przez podmiot gospodarczy, który usługowo zajmuje się zwrotem podatku (pośrednika). Zwrot podatku VAT jest realizowany w złotych (PLN) i może być dokonany w formie wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej – art. 127 ust. 5 ustawy. Sprzedawca oraz pośrednik mają prawo do pobrania od PODRÓŻNEGO prowizji od zwracanej kwoty podatku – art. 128 ust. 6 ustawy.
 Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconegom przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego. Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Znak wykonany jest w formie białej naklejki w zielonej ramce z czarnym napisem: ZWROT VAT i TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH i FOR TOURIST (rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838). Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary lub w punktach zwrotu VAT, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami.  Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego, imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.  Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.  Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 300 zł (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług)
  
 § 5
 WYDANIE TOWARU
 Towar zostaje wydany natychmiastowo kontrahentowi. Kupujący każdorazowo oświadcza, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie będzie w przyszłości zgłaszał roszczeń co do jego jakości, stanu, kompletności. 2.                Sprzedający nie odpowiada względem Kupującemu z przepisów dotyczących rękojmi sprzedanej rzeczy w odniesieniu do wad stwierdzonych.
  
 § 5
 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 § 6
 Dostawca może wypowiedzieć umowę w przypadku niedotrzymania przez Dystrybutora warunków niniejszej umowy. 
 § 7
 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *